Jenis-Jenis Media Visual

MEDIA VISUAL

1.0  PENGERTIAN MEDIA VISUAL

Media Visual (Daryanto, 1993: 27), artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang boleh dinikmati melalui panca-indera mata.Media visual (image atau perumpamaan) memegang peranan yang sangatpenting dalam proses belajar. Media visual boleh mempercepatkan pemahaman dan mengukuhkan ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat pelajar dan dapat memberikan hubungan antara isi kandungan pelajaran dengan dunia nyata.

Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dansiswa harus berinteraksi dengan visual (image) itu untuk meyakinkan terjadinya proses maklumat. Dengan demikian media visual boleh diertikan sebagai alat pembelajaran yang hanya boleh dilihat untuk memudahkan pemahaman dan mengukuhkan ingatan akan isi kandungan pelajaran.

Media Visual yang bergerak ialah media yang boleh memaparkan atau membiaskan gambar atau bayangan yang dapat bergerak di skrin bias, seperti: bias gambar-gambar yang ditunjukkan oleh motion picture filem dan loopfilm.

Masing-masing media baik yang bergerak maupun yang tak bergerak dilihat penggunaannya tak lepas dari kelebihan dan keterbatasan yang ada, bergantung  pada situasi dan kondisi operasinya.

2.0  FUNGSI DAN MANFAAT MEDIA VISUAL

Media visual berfungsi untuk menyalurkan mesej dari sumber kepada penerima mesej . Mesej yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol – simbol visual . Selain itu , fungsi media visual adalah untuk menarik perhatian , memperjelas sajian idea , menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan .

3.0  KLASIFIKASI  MEDIA VISUAL

Media Visual terdiri dari

1. Media yang tidak dijangka .

2. Media realia adalah benda nyata .

Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas , tetapi pelajar dapat melihat secara langsung kepada objek . Kelebihan dari media realia ini adalah dapat memberikan pengalaman sebenar kepada pelajar . Contohnya untuk mempelajari kepelbagaian makhluk hidup , klasifikasi makhluk hidup , ekosistem , dan organ tumbuhan .

 

Jenis Dan Klafikasi Media Pengajaran

Pengkelasan Media Pengajaran

Bil Media Visual Contoh
1 Media Tayang Kaku Tranparensi, slaid & mikrofilem

 

2 Media Tayang Bergerak Pita video, cakera padat digital & filem
3 Bahan Grafik Lukisan, poster, kartun, carta & graf
4 Gambar Kaku Gambar foto, kad imbasan & poskad
5 Bahan Pameran 3D Model, boneka, diorama & puppet
6 Papan Pameran Papan kapur, papan putih, papan flanel & papan buletin
7 Media Audio Pita kaset, cakera padat & computer
8 Media Cetak Modul, buku teks, akhbar, majalah & risalah

 1.      Media Tayang Kaku

Ketelusan OHPmerupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati, sebab susun atur ruang kelas tetap seperti biasa, guru boleh bersemuka dengan pelajar (tanpa harus membelakangi pelajar). Peranti media ketelusan meliputi perisian (Overhead transparancy / OHT) dan perkakasan (Overhead projector / OHP).

Teknik pembuatan media ketelusan, iaitu:- Mengambil dari bahan cetak dengan teknik tertentu.- Membuat sendiri secara manual. 4. Filem bingkai / slideadalah filem telus yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2X2 inci. Dalam satu paket mengandungi beberapa filem bingkai yang terpisah satu sama lain. Manfaat filem bingkai hampir sama dengan ketelusan OHP, hanya kualiti visual yang dihasilkan lebih bagus. Sedangkan kelemahannya adalah beaya pengeluaran dan peralatan lebih mahal serta kurang praktikal. Untuk membentangkan diperlukan projektor slaid.

Media Unjuran Diam

Media Unjuran Diam adalah media visual yang diramalkan atau media yang menonjolkan mesej, di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau mempunyai sedikit unsur gerakan. Jenis Media Unjuran Diam diantaranya OHP / OHT, Opaque Projector, Slide, dan Filmstrip.

Media OHP / OHT

OHT (Overhead Transparency) adalah media visual yang diunjurkan melalui alat unjuran yang disebut OHP (Overhead Projector). OHT diperbuat daripada bahan telus yang biasanya berukuran 8.5 x 11 inci.

ohp

Ada 3 jenis bahan yang boleh digunakan sebagai OHT, diantaranya:

1.      Write on filem (plastic ketelusan), iaitu jenis transparensi yang boleh ditulis atau digambari secara langsung dengan menggunakan penanda.

2.      PPC ketelusan filem (PPC = Plain Paper Copier), iaitu jenis ketelusan yang boleh diberi tulisan atau gambar dengan menggunakan mesin fotokopi

.3.      Infrared transparency filem, iaitu jenis ketelusan yang boleh diberi tulisan atau bergambar dengan menggunakan mesin thermofax.4.      OHP (Overhead Projector) adalah media yang digunakan untuk mengunjurkan program-program ketelusan pada sebuah skrin. Biasanya alat ini digunakan sebagai pengganti papan tulis.

Ada 2 jenis model OHP , iaitu :

  1. OHP Classroom , iaitu OHP yang direka dan dibuat secara kekal untuk di simpan di suatu kelas atau bilik . Biasanya mempunyai berat badan yang lebih berat dibandingkan dengan OHP jenis portable .
  1. OHP Portable , iaitu OHP yang direka agar mudah dibawa kemana- mana , sehingga saiz dan berat beratnya lebih ringkas .

Kelebihan Media OHT / OHP , antara lain :

  1. Boleh digunakan untuk membentangkan mesej di semua saiz bilik kelas .
  2. Menarik , kerana membolehkan pembentangan yang variatif , dan disertai dengan warna- warna yang menarik .
  3. tatap muka dengan pelajar selalu terjaga dan membolehkan pelajar untuk mencatat hal- hal yang penting .
  4. Tidak memerlukan operator secara khusus dan tidak pula memerlukan penyelewengan bilik .
  5. Dapat menyajikan mesej yang banyak dalam waktu yang relative singkat .
  6. Program OHT boleh digunakan berulang- ulang .

 Kelemahan Media OHT / OHP, antara lain:

1.      Memerlukan perancangan yang matang dalam pembuatan dan penyajiaannya.

2.      OHT dan OHP merupakan hal yang tak dapat dipisahkan, kerana sebuah gambar dalam kertas biasa tidak boleh diramalkan melalui OHP.

3.      Urutan OHT mudah kacau, kerana merupakan urutan yang lepas.

Media Opaque Projector 

Opaque Projector atau projektor tak tembus pandang adalah media yang digunakan untuk mengunjurkan bahan dan benda-benda yang tidak tembus pandang, seperi buku, foto, dan model- model, baik yang dua dimensi maupun yang tiga dimensi.

opeq

Berbeza dengan OHP, opaque projector ini tidak memerlukan ketelusan, tetapi memerlukan penyelewengan bilik.Opaque Projector biasanya dapat pula digunakan dapat pula digunakan untuk projek filem bingkai / slaid akan tetapi tidak dilengkapi dengan perakam suara.Kelebihan dan kelemahan media opaque projector ini hampir serupa dengan kelebihan dan kelemahan OHP dan media slaid. Oleh kerana opaque projector dengan segala ciri-ciri berfungsi sebagai OHP dan Slide Projektor. 

2.      Media Tayang Bergerak

Media Slide Media Slide atau filem bingkai adalah media visual yang diunjurkan melalui alat yang dipanggil dengan Projektor Slaid. Gambar atau filem bingkai diperbuat daripada filem positif yang kemudian diberi bingkai yang diperbuat daripada kadbod / plastik. Filem positif yang biasanya digunakan untuk filem slaid adalah filem yang ukurannya 35 mm dengan saiz bingkai 2 x 2 inci. Sebuah program slaid biasanya terdiri atas beberapa bingkai yang banyaknya bergantung pada bahan atau materi yang akan disampaikan.

Kelebihan Media Slide, antara lain:

a)      Membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada mesej yang disampaikan dan boleh digabungkan dengan unsur suara.

b)      Merangsang minat dan perhatian pelajar dengan warna dan imej yang konkrit.

c)      Program slaid mudah di semakan sesuai dengan keperluan, kerana filemnya terpisah- pisah.

d)     Penyimpanannya mudah kerana saiznya kecil.

Kelemahan Media Slide, antara lain:

a)      Memerlukan penyelewengan bilik untuk memproyeksikannya.

b)      Pembuatannya memerlukan masa yang cukup lama, jika program yang dibuatnya cukup panjang.

c)      Memerlukan kos yang boleh dikatakan besar.

d)     Hanya dapat menyajikan gambar yang diam (geraknya terbatas walaupun dengan menggunakan lebih dari sebuah projektor.

Media Filmstrip

Filem Strip atau filem Rangkai atau filem Gelang adalah media visual unjuran diam , yang pada dasarnya hampir sama dengan media slaid . Hanya filem jalur ini terdiri daripada beberapa filem yang merupakan satu kesatuan ( merupakan gelang , di mana antara hujung yang satu dengan ujung yang lain bersatu ) . Bilangan frame atau gambar dari suatu filmstrip ada yang berjumlah 50 buah dan ada pula yang berjumlah 75 buah dengan panjang 100 hingga 130 cm .

Kelebihan filmstrip dibandingkan dengan filem slaid adalah media filmstrip mudah penggandaannya kerana tidak memerlukan bingkai , juga frame- frame filmstrip tidak akan tertukar kerana merupakan satu kesatuan . Akan tetapi pengeditan dan pembaikan / semakan filmstrip relative agak sukar , kerana harus dilaboratorium khusus

 3.      Bahan Grafik Media Grafis 

Media Grafik adalah media visual yang menyajikan fakta, idea atau gagasan melalui pembentangan kata-kata, kalimat atau nombor- nombor, dan symbol / gambar. Grafik biasanya digunakan untuk menarik perhatian. Memperjelas pembentangan idea, dan menggambarkan kata-kata sehingga menarik perhatian dan diingat orang

Diagram 

Berfungsi sebagai penyederhana sesuatu yang kompleks sehingga dapat memperjelas pembentangan mesej. Isi carta pada umumnya berupa petunjuk-petunjuk. Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol, carta menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antara bahagian-bahagiannya atau sifat-sifat proses yang ada.

Ciri-ciri dari sebuah diagram yang baik adalah

:·         Benar, dilukis rapi, diberi tajuk, label dan penjelasan-penjelasan yang perlu

.·         Cukup besar dan ditempatkan strategik.·         penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum, dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah.

Bagan / Chart 

Terdapat dua jenis chart iaitu chart yang menyajikan mesejnya secara beransur-ansur dan carta yang menyajikan mesej sekaligus. chart

Chart yang menyajikan mesejnya secara beransur-ansur misalnya adalah flipchart atau hidden chart, sementara carta atau carta yang menyajikan mesejnya secara langsung misalnya bagan pokok (tree chart), carta aliran (flow chart), ataubagan garis masa (time line chart). Bagan atau chart Berfungsi untuk membentangkan idea-idea atau konsep-konsep yang sukar jika hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu persembahan.Dalam carta biasanya kita menjumpai jenis media visual lain seperti gambar, diagram, atau lambing-lambang verbal.

Ciri-ciri carta sebagai media yang baik adalah

:·         Dapat difahami oleh pembaca

.·         Sederhana dan terus-terang tidak rumit atau berbelit-belit

.·      Diganti pada waktu-waktu tertentu agar selain tetap mengikuti perkembangan jaman juga tidak kehilangan daya tarik.

Grafik

Grafik adalah gambar sederhana yang mengguanakan titik-titik, garis atau gambar. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan sesuatu objek atau peristiwa yang saling berkaitan secara ringkas dan jelas.

Kartun

Iaitu penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur mengenai orang, gagasan, atau situasi yang direka untuk mempengaruhi opini masyarakat. Kegunaan kartun dalam pengajaran dapat memperjelas rangkaian kandungan bahan dalam satu urutan logik atau mengandung makna.kartun

Pemilihan kartun iaitu:

1) Pemakaiannya sesuai dengan tahap pengalaman.

2) Kesederhanaan.

3) Lambang yang jelas. Penggunaan kartun iaitu:

1) Untuk motivasi.

2) Sabagai ilustrasi.

3) Untuk kegiatan pelajar.

Poster

Poster boleh dibuat di atas kertas, kain, batang kayu, seng dan sebagainya. Poster tidak saja penting untuk menyampaikan mesej atau kesan tertentu akan tetapi mampu pula untuk mempengaruhi dan memberi motivasi kepada tingkah laku orang yang melihatnya.  

4.      Gambar Kaku

 

Gambar atau foto

Gambar / foto adalah media yang paling umum dipakai. Gambar / foto merupakan bahasa yang paling umum sehingga mudah difahami

.·         Manfaat atau kelebihan gambar atau foto sebagai media pembelajaran adalah

:·Memberikan gambaran yang sifatnya konkrit

.·Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu

.·Gambar atau foto boleh mengatasi keterbatasan pemerhatian kita

.·Dapat menjelaskan suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk peringkat umur berapa saja

.·Murah harganya dan mudah didapati serta digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. 

Sketsa

Sketsa merupakan gambar yang merupakan draf kasar yang menyajikan bahagian-bahagian pokoknya saja tanpa detail. Sketsa selain dapat menarik perhatian peserta atau pelajar juga dapat mengelakkan verbalisme dan dapat memperjelas penyampaian mesej.

 

Media Gambar Pegun

Media Gambar Pegun  adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Jenis media gambar diam ini adalah gambar.Foto / gambar mempunyai makna yang lebih baik berbanding dengan tulisan. Foto / gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihal sebuah atau beberapa siri foto / gambar pelajar dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Foto / gambar yang direka secara baik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik.

Sebuah gambar yang bermakna paling tidak mempunyai kriteria sebagai berikut:

1.      Gambar harus mengandungi sesuatu yang boleh dilihat dan penuh dengan maklumat / data. Sehingga gambar tidak hanya sekadar gambar yang tidak mengandung arti atau tidak ada yang dapat dipelajari.

2.      Gambar bermakna dan dapat difahami sehingga, si pembaca gambar benar-benar mengerti, tidak salah pengertian.

3.    Lengkap, rasional untuk digunakan dalam proses pembelajaran, bahannya diambil dari sumber yang benar. Sehingga jangan sampai gambar miskin maklumat yang mengakibatkan penggunanya tidak belajar apa-apa.

Dalam memilih sebuah gambar / foto sebaiknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.      Substansi materi yang disajikan dalam bentuk gambar / imej harus mempunyai kaitan dengan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik.

2. Gambar yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3.     dilihat dengan skala yang sesuai sehingga kelihatan logik dan enak dilihat.

4.      Gambar memaparkan tajuk atau keterangan.

5. Beberapa foto / gambar boleh dibeli di kedai buku. Kelebihan Media Gambar Diam, antara lain

:·         Berbanding dengan media grafik, media foto ini lebih konkrit

.·         Dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya

.·      Pembuatannya mudah dan harganya murah. Kelemahan Media Gambar Diam, antara lain

:·   Biasanya ukuran terbatas sehingga kurang berkesan untuk pembelajaran kumpulan besar

.·  Perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan kesalahan persepsi

 

 5.      Bahan Pameran 3D 

Model adalah benda tiruan dalam wujud tiga dimensi yang merupakan perwakilan atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi kekangan tertentu sebagai pengganti realia. Contohnya untuk mempelajari sistem gerak, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, sistem perkumuhan, dan saraf pada haiwan. Media grafis tergolong media visual yang menyalurkan mesej melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafik adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan menggambarkan suatu fakta atau konsep yang mudah dilupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan lisan.  

6.      Papan Pameran

 

Papan planel 

Papan planel iaitu papan yang bersalut kain flannel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditampal dan

mudah pula diepas.

planel

Papan planel merupakan media visual yang berkesan dan mudah untuk menyampaikan mesej-mesej tertentu kepada sasaran tertentu pula.

Kelemahannya papan planel, antara lain sebagai berikut:

1. Walaupun bahan flanel boleh melekat pada sesamanya, tetapi hal ini tidak menjamin pada “bahan yang berat”, kerana boleh lepas bila ditampal.

2. Bila terkena angin sedikit saja, bahan yang ditampal pada papan flanel tersebut akan berhamburan jatuh.

Kelebihannya papan flannel, antara lain sebagai berikut:

1. Kerana kesederhanaan papan flanel boleh dibuat sendiri oleh guru.

2. Dapat dipersiapkan terlebih dahulu dengan teliti.

3. Dapat memusatkan perhartian pelajar terhadap suatu masalah yang dibicarakan.

4. Dapat menjimatkan masa pembelajaran kerana segala-galanya sudah dipersiapkan dan peserta didik dapat melihat sendiri secara langsung.

Papan Buletin. 

Papan Buletin berfungsi untuk memberitahu kejadian dalam waktu tertentu. Papan ini adalah papan biasa tanpa bersalut kain flannel.

Buletin

Gambar- gambar atau tulisan-tulisannya biasanya langsung dilekatkan dengan menggunakan lem atau alat penempel lain. Kelebihan media grafik, antara lain sebagai berikut

:·         Dapat memudahkan dan mempercepatkan pemahaman pelajar terhadap mesej yang disajikan

.·        Boleh dilengkapi dengan warna-warna supaya lebih menarik perhatian pelajar

.·      Pembuatannya mudah dan harganya murah. Kelemahan media grafik, antara lain sebagai berikut

:·    Memerlukan kemahiran khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafik yang lebih kompleks

.·        Pembentangan mesej hanya berupa unsur visual.

 

 7.      Media Audio

Media ini termasuklah pita kaset, Cakera padat dan juga komputerMedia audio yang dibincangkan di sini khusus kaset audio kerana media inilah yang paling sering digunakan di sekolah. Program kaset audio termasuk media yang sudah memasyarakat hingga ke pelosok desa.

sudio

Program kaset audio merupakan sumber yang cukup ekonomi kerana kos yang diperlukan untuk perolehan dan rawatan cukup murah. Beberapa kelebihan program audio adalah:

• materi pelajaran yang sudah terakam tak akan berubah, jika diperlukan boleh diulang berkali kali mengikut jumlah yang diperlukan

.• untuk jumlah sasaran yang banyak, kos pengeluaran dan penggandaannya relatif murah

• jika diperlukan, rakaman dapat dihapuskan dan kasetnya masih dapat dipergunakan

• peralatan penyajinya (perakam) juga termasuk murah bila dibandingkan dengan peralatan audio visual lain

• Operasi dan rawatannya juga mudah, tempat perbaikannya mudah didapati di sekitar sekolah

• program kaset audio boleh menyajikan kegiatan, materi pelajaran dan sumber belajar yang berasal dari luar kelas / sekolah seperti: hasil wawancara, rakaman peristiwa, dan dokumentasi sehingga dapat memperkaya pengalaman belajar pelajar.

Program audio sangat sesuai untuk menyajikan materi pelajaran yang bersifat auditif, seperti pelajaran bahasa asing dan seni suara. Program audio mampu mencipta suasana yang imaginatif dan membangkitkan sentuhan emosional bagi pelajar. Dalam pelajaran sejarah misalnya, kita tidak mungkin memperoleh suara asli patih Gajahmada. Melalui program audio, secara imaginasi kita boleh menghadirkan suara tokoh Gajahmada yang gagah berani dan patriotik. Program ini boleh digunakan sebagai media untuk menyampaikan mesej mesej afektif kepada pelajar sehingga memberikan kesan mendalam di hati pelajar.

Adapun kelemahannya adalah:

• daya jangkaunya terbatas, tidak boleh didengar secara besar-besaran (kecuali disiarkan melalui radio)

• jika jumlah sasarannya sedikit dan hanya sekali pakai, maka kos pengeluaran manjadi mahal

• cenderung verbalistik kerana semua maklumat hanya disajikan melalui suara, sehingga sukar dipergunakan untuk menyajikan materi yang bersifat sangat teknikal, amalan, dan eksak.

8.      Media Cetak

Media Bahan Cetak Media bahan cetakan adalah media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan / printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikan mesej melalui huruf dan gambar- gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas mesej atau maklumat yang dibentangkan.Jenis media bahan cetak diantaranya adalah:

Buku Teks Buku Teks, yaitu buku tentang suatu bidang kajian atau ilmu tertentu yang disusun untuk memudahkan para guru dan pelajar dalam usaha mencapai matlamat pembelajaran. Penyusunan buku teks ini disesuaikan dengan urutan dan ruang lingkup GBPP tiap bidang pengajian tertentu.Dalam memilih sebuah buku sebaiknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:1. Substansi materi.2. Memiliki daya tarik.3. Mudah difahami.4. Mudah dibaca.

Modul 

Modul, iaitu suatu pakej yang disusun dalam bentuk unit tertentu dan direka sedemikian rupa guna kepentingan belajar pelajar. Satu pakej modul biasanya mempunyai komponen penggunaan guru, lembaran aktiviti pelajar, lembaran kerja pelajar, kunci lembaran kerja, lembaran ujian, dan kunci lembaran ujian.

modul

Dalam memilih modul sebaiknya diperhatikan hal sebagai berikut:

1. Substansi bahan berkaitan dengan kompetensi dasar atau materi pokok yang perlu dikuasai oleh peserta didik.

2. Modul tersusun secara lengkap, paling tidak merangkumi antara lain; judul, pernyataan kompetensi asas yang perlu dikuasai peserta didik, penggunaan menggunakannya, maklumat, langkah kerja, dan penilaian.

3. Materi memberikan penjelasan secara lengkap tentang definisi, klasifikasi, prosedur, perbandingan, rangkuman dan sebagainya.

4. Padat pengetahuan.

5. Kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan.6. Kalimat yang disajikan singkat, jelas.

7. Menuntun guru dan pelajar sehingga mudah digunakan

.8. Beberapa modul boleh di download dari internet.

Bahan Pengajaran Tetap 

Bahan Pengajaran Tetap, iaitu program pengajaran individu, hampir sama dengan modul. Perbezaannya dengan modul, bahan pengajaran terancang ini disusun dengan topic- topic kecil untuk setiap bingkai / halamannya. Satu bingkai biasanya mengandungi maklumat yang merupakan bahan ajaran, pertanyaan, dan balikan / respons dari soalan bingkai lain. Kelebihan media bahan cetak, antara lain

:·         Dapat menyajikan mesej atau maklumat dalam jumlah yang banyak

.·         Mesej atau maklumat boleh dipelajari oleh pelajar sesuai dengan keperluan, minat, dan kelajuan masing-masing.·         Boleh dipelajari pada bila-bila saja dan di mana kerana mudah dibawa

.·         Akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna

.·         Pembaikan / semakan mudah dilakukan. Kelemahan media bahan cetak , antara lain

:·         Proses pembuatannya memerlukan masa yang cukup lama .·         Bahan cetak yang tebal mungkin boleh membosankan dan mematikan minat pelajar untuk membacanya

.·         Apabila jilid dan kertasnya jelek akan mudah rosak dan koyak .

4.0       PEMILIHAN MEDIA VISUAL

 Untuk memudahkan penyampaian materi kepada peserta didik perlu dipilih media yang tepat . Ketepatan dalam pemilihan media visual menyebabkan proses pembelajaran menjadi lancar dan materi yang disampaikan difahami peserta didik . Misalnya Guru pendidikan jasmani dapat memanfaatkan media visual yang umum dipergunakan seperti gambar atau foto atau VCD . Kedua-dua jenis media visual ini mempunyai beberapa kelebihan iaitu , mudah dibuat dan digunakan , praktikal , mudah , dan relatit murah . Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih media visual . Diantaranya . media visual yang dipilih sesuai dengan kurikulum , matlamat pembelajaran yang ingin dicapai , mempertimbangkan kemampuan dan kemahiran peserta didik , praktikal dan sederhana , bersifat fleksibel , pelbagai guna , tahan lama , ekonomi , dan mudah digunakan oleh guru .

5.0          PENGGUNAAN MEDIA VISUAL 

Azhar Arsyad (2005: 92-93) memberikan gambaran mengenai beberapa konsep penggunaan media visual a ~ ar efektif iaitu, bentuk media visual dibuat yang semudah mung kin agar mudah difahami, penggunaan media visual untuk menjelaskan maklumat yang terdapat teks, berikan pengulangan sajian visual dan libatkan peserta didik di dalamnya, gunakan gambar untuk membezakan dua konsep yang berbeza, keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar, dan penggunaan warna harus realistik. Banyak perkara yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media visual dalam menyokong proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar.Pertimbangan-pertimbangan mulai dari fungsi ekonomi, kemudahan, dan manfaat yang diperolehi daripada penggunaan media visual dijadikan pertimbangan bagi seorang guru pendidikan jasmani terutama untuk memudahkan dalam fungsi utamanya sebagi seorang pendidik dan pengajar. Pengoptimuman media visual memberikan kesan psikologi bagi guru, kerana ia akan lebih mempunyai rasa percaya diri dalam menyampaikan materi atau pesan kepada peserta didik. Jika dilihat lebih lanjut sebenamya media visual ini sudah tidak asing lagi bagi para guru pendidikan jasmani. Sebab, sejak di bangku kuliah mereka sudah diberikan pengetahuan dan kemahiran asas penggunaan media pembelajaran sehingga, dalam situasi mengajar yang sesungguhnya guru tinggal mengembangkan atau mencipta media-media visual baru yang lebih kreatif dan inovatif

6.0          PENUTUP 

Dengan menggunakan media visual secara tepat dan berbeza-beza dapat mengatasi sikap pasif pelajar . Sehingga menimbulkan ghairah belajar , membolehkan interaksi secara langsung antara pelajar , persekitaran , kenyataan , dan membolehkan pelajar untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya . Penggunaan media visual dalam pembelajaran dapat membantu kanak-kanak dalam memberikan pengalaman yang bermakna bagi pelajar . Penggunaan media visual pembelajaran dapat memudahkan pelajar dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkrit .

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *