Model Reka bentuk Pengajaran

Rekabentuk Pengajaran

Tajuk ini mengandungi huraian konsep reka bentuk pengajaran. Model
ASSURE sesuai sebagai panduan untuk mereka bentuk proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan media. Sebagai bandingan model ADDIE pula digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk.

HASIL PEMBELAJARAN

 1. Menghuraikan konsep reka bentuk pengajaran;
 2. Menyenaraikan kepentingan reka bentuk pengajaran; dan
 3. Menganalisis model ASSURE atau model ADDIE
 4. Mengaplikasikan model ASSURE atau model ADDIE dalam pengajaran.

Subtajuk :

 • Reka bentuk Pengajaran (RP)
 • Peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran
 • Model-model reka bentuk pengajaran (ASSURE atau ADDIE)

REKA BENTUK PENGAJARAN (RP)

RENUNGAN

 1. Kenapa guru perlu merancang pengajaran?
 2. Bagaimana untuk merancang pengajaran?

Tanpa perancangan yang lengkap dan sistematik,seseorang guru tidak dapat mencapai keberkesanan dalam pengajaran. Terdapat banyak model reka bentuk pengajaran yang boleh menjadi panduan menghasilkan proses atau bahan pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi perkara asas berikut:

a) menentukan keperluan pelajar;

(b) menentukan matlamat dan objektif;
(c) membina prosedur penilaian;
(d) mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian;
(e) mencuba sistem pengajaran; dan
(f) menilai keseluruhan sistem.

PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN
RENUNGAN

 1. Apakah tujuan reka bentuk pengajaran?
 2. Bagaimana reka bentuk pengajaran membantu proses P&P?

Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh pelajar. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar, sekaligus membina disiplin yang positif. Ini kerana pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan menarik serta tidak membazir masa dan sistematik.

FIKIR-FIKIR

 1. Apakah peranan dan kepentingan rekabentuk pengajaran dalam merancang sesuatu proses P&P?

MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN

RENUNGAN

 1. Apakah elemen-elemen yang biasanya ada dalam sesuatu model reka bentuk pengajaran?

Model ASSURE dan ADDIE merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media.

Berikut adalah perbandingan langkah-langkah dalam kedua-dua model tersebut.

Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu:

A–Analyse learner (Analisis pelajar)
S–State objective (Nyatakan objektif)
S–Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan)
U–Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan)
R–Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar)
E–Evaluate and revise (Nilai dan semak)

Analyse Laerner (Analisis Pelajar)
Pada peringkat ini masalah pengajaran, objektif dan matlamat pengajaran perlu dijelaskan terlebih dahulu.Soalan-soalan yang boleh digunakan sebagai panduan analisis seperti berikut:

 • Siapa kumpulan sasar?
 • Apakah ciri-ciri mereka?
 • Apakah hasil pembelajaran yang hendak dicapai?
 • Berapa tempuh perlaksanaannya?

State Objective (Nyatakan objektif)
Pada peringkat ini kita seharusnya menyatakan apakah objektid pembelajaran terhadap kumpulan sasar. Objektif mestilah dinyatakan secara eksplisit supaya mudah diukur dan cicapai.

Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan)
Kaedah dan strategi pengajaran yang paling sesuai dan selaras dengan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat menjamin pencapaian objektif pembelajaran. Strategi yang diamalkan pada masa kini ialah strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar iaitu memberi penekanan kepada pelajar aktif. Misalnya kaedah perbincangan, simulasi, kajian kes, kajiam makmal, kajian lapangan, pembelajaran kendiri dan sebagainya.

Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan)
Penggunaan bahan di sini merujuk kepada bahan-bahan pelbagai bentuk dan media; cetak, komputer, video, gambar dan lain-lain. Boleh juga menggunakan bahan yang sedia ada tetapi perlu dipastikan bahan tersebut diubahsuai, ditambahbaik dan dibaik pulih sesuai dengan situasi semasa. Perlu diingat guru hendaklah menentu arah tuju pengajaran dan pembelajaran.Pada masa kini penggunaan bahan capaian seperti internet, e-learning, online learning, laman web dan sebagainya sudah menjadi kebiasaan.

Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar)
Pada fasa ini, pengelibatan pelajar adalah penting. Pelajar perlu dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini pelajar terlibat dalam kerja kumpulan, berbincang dan memberi idea, pelajar membuat simulasi dan juga membuat beberapa aktiviti seperti membuat kajian kes.

Evaluate and revise (Nilai dan semak)
Penilaian formatif memberi maklum balas semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Maklum balas ini dapat digunakan untuk membetulkan atau menambahbaikan proses dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Kadang-kadang perancangan pengajaran dan pembelajaran kelihatan cantik dan sempurna tetapi gagal apabila dilaksanakan. Jueteru itu adala penting untuk guru untuk mencuba perancangan pengajaran ke atas sekumpulan kecil pelajar untuk mendapat maklum balas keberkesanan perancangan tersebut.

Penilaian sumatif ialah penilaian pada kursus unit atau peringkat oembelajaran yang memberikan maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh Datayang dikutip memberikan maklumat tentang pencapaian objektif yang ditetapkan. Oleh itu moedl ASSURE amat menekankan penilaian formatif dan juga sumatif.

Model ADDIE mengandungi 5 langkah
iaitu:

A – Analyse (Analisis)
D – Design (Reka bentuk)
D – Develop (Bina)
I – Implement (Laksana)
E – Evaluate (Nilai)

FIKIR-FIKIR

Anda adalah seorang guru satu matapelajaran di sebuahsekolah. Sebagai seorang guru anda memilih MODEL ASSUREuntuk merancang dan menghasilkan pengajaran yang berkesan.

 1. Mengapakah anda memilih MODEL ASSURE berbanding Model ADDIE sebagao relabentuk pengajaran anda?
 2. Terangkan bagaimana Model ASSURE ini dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran anda?

Ingat:

 1. Segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam MODEL ADDIE sebagai reka bentuk pengajaran anda?
 2. Terangkan bagaimana MODEL ASSURE ini diaplikasikan dalam proses P & P anda?

Simpan portfolio anda.