Tutorial 5 (Minggu 6)

Topik

Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran

  • Penghasilan bahan visual untuk pengajaran dan pembelajaran

Hasil Pembelajaran

  1. Menggunakan teknologi dan media pengajaran berasaskan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Secara pembentangan berkumpulan(C3, A5,P6, LO3, LO4, LO5, CTPS1,CS4, TS1)
  2. Menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. (C6, A3, P5, LO2)

Tutorial Bersemuka

  1. Perbincangan kumpulan – Projek Kamishibai
  2. Prinsip reka bentuk grafik yang perlu dipatuhi dalam proses penghasilan media visual (Kad-kad cerita).

Interaksi  Tidak Bersemuka

1. Pencarian Maklumat melalui Internet dan Perpustakaan.

  • Prinisp Reka bentuk visual.

2. Tugasan berkumpulan (sambungan)

Menghasilkan kotak “butai” Kamishibai dan kad-kad cerita.

 

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 5 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 4, 9 & 10. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall.

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *