Tutorial 5 (Minggu 6)

Topik

Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Penghasilan bahan visual untuk pengajaran dan pembelajaran

Hasil Pembelajaran

 1. Menggunakan teknologi dan media pengajaran berasaskan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Secara pembentangan berkumpulan(C3, A5,P6, LO3, LO4, LO5, CTPS1,CS4, TS1)
 2. Menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. (C6, A3, P5, LO2)

Tutorial Bersemuka

 1. Perbincangan kumpulan – Projek Kamishibai
 2. Prinsip reka bentuk grafik yang perlu dipatuhi dalam proses penghasilan media visual (Kad-kad cerita).

Interaksi  Tidak Bersemuka

1. Pencarian Maklumat melalui Internet dan Perpustakaan.

 • Prinisp Reka bentuk visual.

2. Tugasan berkumpulan (sambungan)

Menghasilkan kotak “butai” Kamishibai dan kad-kad cerita.

 

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 5 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 4, 9 & 10. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall.

 

Tutorial 4 (Minggu 5)

Topik

4. Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran

 • Peranan Visual dalam pengajaran dan pembelajaran
 • Jenis-jenis visual

Hasil Pembelajaran

Menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. (C2,LO1)

Tutorial Bersemuka

 1. Perbincangan kumpulan – Projek Kamishibai
 2. Merancang penghasilan kad-kad cerita dan kotak “Butai” Kamishibai.

 

Interaksi  Tidak Bersemuka

1. Pencarian Maklumat melalui Internet dan Perpustakaan.

 • Peranan Visual dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Jenis-jenis visual

2. Tugasan kumpulan berempat:

Menghasilkan kotak “butai” Kamishibai dan kad-kad cerita

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 5 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 4, 9 & 10. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice

Tutorial 3 (Minggu 4)

Topik

3. Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran

 • Pemilihan media pengajaran
 • Pengubahsuaian dan Penghasilan Media Pengajaran
 • Penilaian keberkesanan Media Pengajaran

 

Hasil Pembelajaran

 1. Menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. (C2,LO1)
 2. Menilai keberkesanan media dan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan instrumen penilaian dengan cekap. (C5, A5,P7, LO3, CTPS5,)
 3. Menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. (C6, A3, P5, LO2

Tutorial Bersemuka

Perbincangan kumpulan berempat- Projek Tutorial Kamishibai (Rujuk Panduanya)

 1. Mengenalpasti dan memilih tema / topik / kemahiran yang bersesuaian untuk tujuan penceritaan.
 2. Menentukan kandungan cerita yang bakal digunakan dalam Projek Kamishibai.
 3. Melakarkan papan cerita bagi menentukan jalan cerita untuk penghasilan kad-kad cerita.

 

Interaksi  Tidak Bersemuka

1. Pencarian maklumat melalui Internet dan Perpustakaan:

 • Kriteria pemilihan media pengajaran.
 • Kon Pengalaman Edgar Dale.
 • Pengertian media 2 Dimensi dan 3 Dimensi.

2. Secara kumpulan berempat:

Pencarian maklumat melalui Internet dan Perpustakaan.

 • Mengenalpasti tema/topik/kemahiran yang sesuai untuk tujuan penceritaan dalam DSKP subjek major/elektif.
 • Mengenalpasti bahan cerita yang sesuai untuk tujuan penceritaan bagi tema/topik/kemahiran pilihan.
 • Mencari bahan visual yang bersesuaian untuk Projek Kamishibai.
 • Mencari maklumat tentang teknik bercerita Kamishibai.

 

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 4 & 6 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 3. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall

 

Tutorial 2 (Minggu 2)

Topik

2. Reka Bentuk Pengajaran

 • Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran
 • Peranan reka bentuk pengajaran
 • Model-model reka bentuk pengajaran

Hasil Pembelajaran

Menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. (C2,LO1)

Tutorial Bersemuka

Pembentangan kumpulan:

Model ADDIE dan Model ASSURE adalah model reka bentuk pengajaran.

 1. Apakah persamaan dan perbezaaan antara Model ADDIE dan Model  ASSURE?

 

Interaksi  Tidak Bersemuka

 1. Membuat pencarian maklumat melalui Internet dan Perpustakaan berkaitan dengan konsep reka bentuk pengajaran dan penerangan mengenai model reka bentuk pengajaran: ADDIE, ASSURE dan Brain-based, Inquiry & Computational Thinking (BIC) Teaching Model(Rujuk Module 4 dalam Computational Thinking and Computer Science Teaching Certification Programme for Master Trainer 2016. (2016).).
 2. Menyediakan pengurusan grafik / peta pemikiran – peta buih berganda bagi membanding bezakan Model reka bentuk pengajaran ADDIE dan ASSURE.
 3. Sediakan peta pokok untuk Brain-based, Inquiry & Computatinal Thinking (BIC) Teaching Model.

 

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 2 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 3. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall.

Computational Thinking and Computer Science Teaching Certification Programme for Master Trainer 2016. (2016).

Tutorial 1 (Minggu 1)

Topik

Teknologi dan Media Pengajaran

 1. Konsep Teknologi dan Media untuk Pengajaran dan Pembelajaran.
 2. Konsep Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)

Hasil Pembelajaran

 • Menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. (C2,LO1)

Tutorial Bersemuka

Tontonan video Commonsense media. (2016). What are the 4C’s?.

 

. https://www.youtube.com/watch?v=QrEEVZa3f98

 

Perbincangan:

Kemahiran Abad ke-21  mementingkan 4C.

Apakah 4C?

Terangkan implikasi dan peranan guru dalam pendidikan Abad ke-21.

 

Interaksi  Tidak Bersemuka

1. Bacaan artikel tentang Konsep Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran serta konsep Technologi Pedagogical Content Knowledge (TPACK).

2. Pencarian Maklumat tentang Pendidikan Abad ke-21:

 • Kemahiran Abad ke-21
 • Pedagogi Abad ke-21
 • Pentaksiran Abad ke-21
 • Persekitaran pembelajaran Abad ke-21

Perkembangan Profesionalisme guru pada Abad ke-21

Rujukan

Khoeler, Mathew. (2012). TPACK explained. http://www.matt-koehler.com/tpack/tpack-explained/

 Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab1 & Bab 3 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 1. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall.