Isu dan Trend Terkini dalam TP

Teknologi pada masa kini kian berkembang terutama dalam internet, World Wide Web (www), CD ROM, dan video disc. Oleh sebab perkembangan pesat dalam era teknologi adalah menjadi satu kemestian untuk mengkaji isu-isu dan trend yang perlu diambil perhatian supaya dapat melindungi hak cipta terpelihara hasilan dan prosuk orang lain. Antara isu dan trend yang  akan dikemukakan termasuklah hak cipta terpelihara , keselamatam, kerahsiaan dan kawalan kendiri dalam penggunaan teknologi. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada trend dan peranan teknologi  dalam perklembangan pembelajaran berasaskan teknologi dan perkembangan dalam teknologi , media, pendidikan dan latihan pada masa depan.

1.0 Hak Cipta Terpelihara

Hak cipta adalah hak ekslusif yang diberikan kepada pemilik bahan berhak cipta dan terdapat panduan yang menghadkan serta mengiktiraf hak-hak undang-undang untuk menggunakan bahan berhak cipta. Undang-undang yang mel9ndung hak cipta di Malaysia adalah Akta Hak Cipta 1987. Di bawah akta ini, perlindungan diberikan kepada karya sastera, muzik, seni, filem, rakaman, bunyi, siaran, dan terbitan dengan pemenuhan tiga syarat iaitu usaha yang cukup untuk menjadikan karya asli, karya tersebut tertulis atau direkod dan penciptanya merupaka orang yang berkelayakan atau karya telah dimuat  di Malaysia atau karyanya mula-mula diterbitkan  di Malaysia (Wikipedia, 2008).

Tujuan hk cipta ialah hak eksklusif yang diberikan undang-undang kepada pemilik untuk mengawal penggunaan karya, bahan cetak, filem dan klip video bagi satyu tempuh yang ditetapkan daripada pemiliknya untuk apa jua cara pun  (KPM,2008). Mengikut Bahagian Buku Teks KPM, karya-karya asal yang layak mendapat hak cipta termasuklah karya sastera, muzik, seni, filem, rakaman, bunyi, seni bina dan siaran. Akta Hak 1987 memberi perlindungan kepada pemiliknya agar tidak dieksplotasi dengan bebas tanpa kebenaran pemiliknya. Dalam kontek ini, pengguna harus meminta kebenaran daripada tuan punya bahan yang dihakciptakan. Ada kalanya kita harus mengemukakan bayaran supaya dapat menggunakan bahan-bahan berkenaan. Secara umumnya adalah baik untuk menghubungi pengedar atau penerbit bahan daripada menghubungi penulis atau pereka jika ingin meminta kebenaran untuk menggunakan bahan yang telah mempunyai hak cipta terpeliohara. Kebiasaannya penerbit atau pengedar akan menguruskan hal kebenaran atau yuran penggunaan.

Dalam proses permohonan, kita perlu spesifik dari segi halaman dan perengganyang ingin digunakan. Jika boleh, hantar satu salinan bahagian yang ingin digunakan.  Maklumat terperinci bagaimana dan di mana bahan itu ingin digunakan perlu dikemukakan pada pihak berkenaan. Ada kalanya kita perlu berunding dengan pihak berkenaan mengenai amaun yang perlu dibayar jika ia terlalu tinggi. Jika dalam proses ini kita tidak menggunakan bahan yang dipohon, kita seharusnya memaklumkan kepada pihak berkenaan supaya tidak dikenakan bayaran. Semua surat menyurat dan rekod tentang hubungan dengan penerbit atau pengedar menegnai permohonan  kebenaran harus disimpan untuk rujukan.

Dalam situasi lain, terdapat juga koleksi  bahan Media dalam CD-ROM yang digelar sebagai bebas daripada royaliti dan boleh diguna untuk persembahan.  Namauin sebagai pengguna, kita harus mengguna secara berhati-hati terhadap maksud “bebas daripada royaliti”  kerana ia berbeza daripada satu koleksi dengan yang lain. Ada antaranya tidak ada gad penggunaan, manakala ada yang menghadkan  penggunaan bahan dalam apa jua bentuk produk elektronik.

Dari segi hak cipta terpelihara, para pendidik harus menggunakan bahan-bahan dari internet dengan cara yang sama seperti bahan bercetak . Seperti bahan bercetak, kita tidak boleh muat turun atau mengedar bahan secara elektronik kepada pihak lain tanpa memohon kebenaran daripada tuan punya bahan. Membaca bahan daripada internet atau laman web adalah seperti membaca dariopada buku-buku bercetak, maka kita tidak boleh muat turun bahan yang dibaca tanpa memohon kebenaran daripada tuan punya.

Antara pelakuan yang melanggar hak cipta termasuklah mengeluarkan semula dalam bentuk menayang. mampamer, melakukan mengedar kepada awam, melalui kabel atau menyiarkan keseluruhan atau sebahagian bentuk asli atau terbitan. Selain itu adalah salah jika mengimport apa-apa artikel bagi tujuan perdagangan tanpa lesen pemilik hak cipta ( Bahagian Buku Teks , 2007). Dalam kes pendidikan, terdapat  buku teks sekolah yang hak cipta dipegang oleh kerajaan.  Buku teks bagi beberapa mata pelajaran melalui KPM memegang hak cipta pada setiap buku tersebut. Walau bagaimana pun kawalan atau sebarang tindakan berhubung kawalan dan pengurusan hak cipta diserah kepada penerbit atau kontraktor dengan persetujuan kekrajaan.

Ada juga buku teks di mana hak cipta dipegang oleh kontraktor atau penerbit. Jenis ini dikawal atau diurus oleh penerbit sepenuhnya. Bagi mengetahui sepenuhnya  mengenai hak cipta buku teks  KPM, rujukan harus dibuat kepada Bahagian Buku Teks dalam laman web rasminya agar tidak melakukannya sesuatu yang melanggar ata hak cipta.

Selain itu, setuiap perisian yang dibeli akan dibekal dengan lesen penggunaaannya yang sah untk penggunaan sesebuah komputer sahaja atau lesen untuk jaringan. Walau pun begitu, terdapat banyak perisian cetak rompak yang dijal dengan murah di pasaran. Namun pengguna seharusnya  berjhati-hati kerana penggunaan perisian cetak rompak adalah salah dari segi undang-undang hak cipta terpelihara Malaysia.

2.0 Keselamatan

Dalam teknologi pendidikan, kebanyakan pembelajaran berlaku dalam makmal komputer dan bilik teknologi. Oleh sebab makmal dan bilik dilengkapi dengan peralatanelektronik, maka pengguna mesti mematuhi peraturan-peraturan tertentu untuk memastikan keselamatan peralatan dalam makmal dan bilik terpelihara.

Setiap peralatan dan makmal mempunyai peraturan menggunakan makmal. Di samping itu perkakasan komputer perlu dijaga dengan baik dari segi alat paparan video (monitor) , kekunci, tetikus,  dan unit sistem pencetak. Perkara=perkara yang perlu dijaga termasuklah mengenal pasti tanda-tanda virus yang mungkin boleh merosakkan fail data atau memusnahkan fail serta cakera.

Dari segi data keselamatan perlu dijaga dengan menyimpan data dalam cakera keras di samping adanya salinan dalam cakera liut atau ke dalam storan sekunder yang lain. Tujuan supaya salinan fail asal selamat jika fail asal dirosakkan oleh virus.

Keselamatan komputer juga dilihat dari segi persekitaran yang sesuai serta kebersihan sistem komputer secara keseluruhannya. Bilik komputer perlu sesuai di mana cahaya aharus tidak terlalu cerah dan tidak terlalu gelap. Skrin komputer sebaik-baiknya  15 darjah hingga 30 darjah  dari aras mata dan jarak antara mata dengan skrin seharusnya antara 40-70cm.

Bagi memastikan sistem komputer mempunyai ketahanan yang lama, peralatan  harus bersih dan tidak berdebu serta diletakkan pada tempat yang udara di persekitarannya tidak panas dan tidak terlalu lembap serta aras meja yang stabil. Saiz meja seharusnya cukup sesuai untuk meletakkan komputer. Jarak antara kedudukan komputer dengan dinding harus sesuai untuk peredaran  udara.

Dari segi menjaga keselamatan, alat paparan video atau monitor, pengguna harus membersihkan bahagian skrin dengan cecairpembersih yang tidak menghakis. Cara yang paling baik adalah dengan mengelap skrin dengan kain basah. Di samping itu, bahagian-bahagian dalam unit sistem komputer perlu dijaga supaya tahan lama. mSebelum membersihkan bahagian dalam unit komputer, pengguna harus memutuskan hubungan bekalan kuasa elektrik dari soket.  Kabel bekalan kuasa dan kabel monitor juga ditanggalkan.  Tudung bingkai (casing) dibuka dan pembersih hampa gas diguna untuk mengeluarkan habuk. Kemudian pasang semula tudung sistem dan semua kabel dipasang semula seperti asal.

Papan kekunci juga harus dijaga dengan menterbalikkan papan kekunci untuk mengeluarkan habuk.Celah-celah kekunci dibersihkan . Dengan ini pembelajaran teknologi maklumat di makmal yang dilengkapi dengan peralatan elektronik harus dijaga dengan baik. Maka setiap makmal mesti mempunyai  peraturan-peraturan untuk menjaga keselamatan peralatan demi mengekekalkan hayat peralatan serta membolehkan  pengajaran pembelajaran  berlaku dengan berkesan sepanung masa.

3.0 Kerahsiaan

Pembangunan teknologi merupakan agenda utama di negara kita masa kini. Ini bermakna kita harus mempunyai pengurusan yang efektif dan sistematik untuk memerlihara dan membina unsur-unsur  kerahsiaan. Rahsia yang dimaksudkan ada kaitan dengan  penjagaan dan pemeliharaan “bahan” dan alat atau objek, bahan bertulis, graf, lukisan, pita rakam dan alat-alat lain yang mengandungi suara. Ini termasuk filem, negatif atau alat-alat yang mengandungi imej yang boleh dihasilkan, diperbanyakan atau diulang pengeluarannya.Ini melibatkan seseorang seperti pemegang amanah , pentadbir dan seseorang yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam bersubahat dan menyebarkan sesuatu bahan yang sulit kepada pihak lain.

Sebagai contoh, miscrosoft mempunyai rahsia tersendiri untuk membangunkan dan memajukan teknologinyasehingga dapat meluaskan penggunaan jenamanya di seluruh dunia. Pemeliharaan nilai-nilai kerahsiaan bagi mempertingkat dan memperkukuh organisasi menunjukkan bertapa pentingnya kerahsiaan dalam penggunaan teknologi.

Di samping itu, nilai-nilai kerahsiaan harus dipelihara terutama sekali dalam penggunaan alat komunikasi seperti komputer di mana maklumat peribadi dari segi status kewangan, insuran, kesihatan dan tempat tinggal perlu dirahsiakan daripada pihak-pihak tertentu yang mungkin boleh menggunakannya untuk kepentingan diri  atyau secara negatif. Nilai-nilai kerahsiaan kini amat tergugat kerana kepantasan pembangunan alat komunikasi dari segi penghantaran data, imej atau grafik secara e-mail/ Maka setiap pengguna teknologi maklumat dan komunikasi harus berhati-hati serta bertanggungjawab dalam mengumpul, menganalisis dan mengkaji maklumat serta bahan yang diterimakerana kecuaian pengguna akan menyebabkan rahsia tersebar kepada pihak lain yang mempunyai aghenda negatif.Ini akan mengugat keselamatan dan kesejahteraan individu berkanaan serta masyarakat atau negara amnya.

Dalam pengurusan atau pentadbiran sesuatu organisasi atau negara, teknologi maklumat digunakan untuk membina dan memelihara kerahsiaan pembangunan. Pembangunan teknologi yang dibina menggunakan kaedah kerahsiaan dilaksanakan melalui amalan pengkuatkuasaan undang-undang. peraturan, perlesenan dan praktis penguasaan pentadbiran.

Kesimpulannya, demi menjaga keselamatan organisasi dan negara, orang perseorangan atau kumpulan yang dipertanggungjawabkan untuk mengumpul, mengkaji , menganalisis dan membuiat penilaian terhadap data/maklumat yang diperolehi seharusnya terdiri daripada mereka yang benar-benar bertanggung jawab , amanah dan jujur.Jika tidak, kecuaian akan membawa padahkepada organisasi atau negara.Maka pendidikan yang merupakan tonggak kemajuan negara harus mementingkan aspek pemeliharaan kerahsiaan selain penguasaan kemahiran teknologi supatya dapat membina kekuatan mental pelajar untuk tidak mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir negatif.

4.0 Kawalan Kendiri

Kawalan kendiri merupakan satu ikhtiar atau usaha kehendak diri terhadap tingkah laku , tindakan dan proses-proses pemikiran. Kawalan kendiri berpusatkan kepada kebo;ehan seseorang untuk menekankan kuasa akan diri terhadap segala rintangan yang menyekat tindakannya. Sejak kecil lagi, kanak-kanak dilatih untuk mengawal kendiri. Akan tetapi pengalaman dan pendedahan kepada pelbagai media boleh mempengaruhi serta mengurangkan kapasiti pelajar untuk mengawal diri dengan berkesan.

Pada zaman perkembangan teknolohi maklumat dan komunikasi, setiap individu harus mempunyai kawalan kendiri terhadap tindak tanduk sendiri. Kita mempunyai tyanggungjawab diri untuk menurus dan menggunakan teknmologi serta apa-apa jua bahan sedia ada dengan baik demi mencapai keseimbangan dan integriti sebagai ahli dalam keluarga, masyarakatserta warganegara Malaysia. Segala akses kepada teknologi maklumat dan bahan bercetak serta media ialah satu keistimewaan dan bukan satu hak mutlak . Oleh itu setiap individu harus mengikut prosedur dan etika penggunaan bahan dan teknologi.

Kita harus mempraktikan dalam menggunakan sistemteknologi dan teknologi maklumat dengan wajarserta menyedari implikasi tentang tindakan diri dalam ruang lingkup sistem laman web. Semasa menggunakan bahan, seseorang perlu berkebolehan untuk mengawal diri daripada segi melayari bahan yang melanggar undang-undang atau kod etika diri serta mempunyai disiplin dalam menentukan prioriti dalam proses mencapai maklumat kendiri sama ada berkaitan dengan tugas atau peribadi.

Teknologi kini memberi individu pelbagai cabaran, peluang serta keinginan yang menarik. Data elektronik kini mudah diperoleh pada komputer sama ada dalam bentuk video digital, muzik, teks, imej dan lain-lain . Pengguna harus berhati-hati semasa memuat turun bahan dan disiplin diri amat diperlukan  agar tidak melanggar  peratyuran atau prosedur  undang-undang.

Pelajar PISMP-JUN-16-BM

S1T2-PISMP-Ambilan Jun 2016-BM

 

01-Anizah-Saidin-225x300

01-Anizah-Saidin

 

02-Ellsie-Vieann-Alphonsos-225x300

02-Ellsie-Vieann-Alphonsos

 

03-Erabiatul-Adawiah-Awiss-Juharin

02-Ellsie-Vieann-Alphonsos

 

04-Muhamad-Buqhari-Fauzi

04-Muhamad-Buqhari-Fauzi

 

05-Muhammad-Khairuddin-Mohd-Idris

05-Muhammad-Khairuddin-Mohd-Idris

 

06-Nadiana-Jairin

06-Nadiana-Jairin

07-Nik-Najwani-Nik-Mohamad

07-Nik-Najwani-Nik-Mohamad

 

08-Noor-Syafikah-Abd-Rahman

08-Noor-Syafikah-Abd-Rahman

 

09-Noramira-Amir

09-Noramira-Amir

 

10-Nur-Anisa-Aznan

10-Nur-Anisa-Aznan

 

11-Nur-Syahira-Abdul-Hamid

11-Nur-Syahira-Abdul-Hamid

 

12-Nurhidayati-Mohamed-Nor

12-Nurhidayati-Mohamed-Nor

 

13-Siti-Norfhatihah-Mohd-Sobri

13-Siti-Norfhatihah-Mohd-Sobri

 

14-Wan-Nurafifah-Wan-Ahmad-Azuan

14-Wan-Nurafifah-Wan-Ahmad-Azuan

 

15-Syahidatul-Nabihah-Abdul-kamal

15-Syahidatul-Nabihah-Abdul-kamal

 

16-Nurul-Izzati-Azlan

16-Nurul-Izzati-Azlan

 

17-Siti-Nur-Adila-Izal

17-Siti-Nur-Adila-Izal

 

 

Bahan PnP EDUP3053

1.Teknologi Pengajaran

2. Reka Bentuk Pengajaran

3. Pemilihan, Penggunaan, Penghasilan dan Penilaian Bahan

4. Visual untuk Pengajarnan dan Pembelajaran

5. Audio untuk Pengajaran dan Pembelajaran

6. Video dalam Pengajaran dan Pembelajaran

7. Aplikasi  perisian pejabat dalam Pengajaran dan Pembelajaran

8. Multimedia interaktif dalam Pengajaran dan Pembelajaran

9. Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran

10. Isu dan Trenda Terkini  dalam Teknologi Pendidikan

11. Contoh Instrumen  Penilaian Media