Tutorial 6 (Minggu 7)

Topik

 1. Audio untuk Pengajaran dan Pembelajaran
 • Peranan audio dalam pengajaran dan pembelajaran
 • Sumber audio dan format fail audio
 • Penghasilan bahan audio untuk pengajaran dan pembelajaran
  • Perancangan dan penyediaan skrip, perkakasan dan perisian,
  • Rakaman dan suntingan

Hasil Pembelajaran

 1. Menggunakan teknologi dan media pengajaran berasaskan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan Secara pembentangan berkumpulan. (C3, A5,P6, LO3, LO4, LO5, CTPS1,CS4, TS1)
 2. Menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. (C6, A3, P5, LO2)

Tutorial Bersemuka

Penyediaan Skrip audio untuk rakaman dan  penyuntingan media audio.

 1. Memurnikan skrip audio.
 2. Mengenalpasti peralatan dan perisian untuk rakaman dan penyuntingan audio.

Mengenalpasti bahan rujukan untuk panduan rakaman dan penyuntingan audio.

Interaksi  Tidak Bersemuka

 1. Membaca Bab 9 dalam buku rujukan Noriati, Boon, Sharifak Fakhriah & Wan Kamarudin. (2012).
 2. Kenalpasti langkah-langkah penghasilan media audio.

 

Secara berkumpulan:

 1. Memilih bahan cerita yang boleh digunakan dalam penghasilan rakaman audio cerita.
 2. Menyediakan skrip audio.
 3. Membuat rakaman audio.
 4. Menyunting audio.

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 9 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 11. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *