Tutorial 2 (Minggu 2)

Topik

2. Reka Bentuk Pengajaran

  • Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran
  • Peranan reka bentuk pengajaran
  • Model-model reka bentuk pengajaran

Hasil Pembelajaran

Menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. (C2,LO1)

Tutorial Bersemuka

Pembentangan kumpulan:

Model ADDIE dan Model ASSURE adalah model reka bentuk pengajaran.

  1. Apakah persamaan dan perbezaaan antara Model ADDIE dan Model  ASSURE?

 

Interaksi  Tidak Bersemuka

  1. Membuat pencarian maklumat melalui Internet dan Perpustakaan berkaitan dengan konsep reka bentuk pengajaran dan penerangan mengenai model reka bentuk pengajaran: ADDIE, ASSURE dan Brain-based, Inquiry & Computational Thinking (BIC) Teaching Model(Rujuk Module 4 dalam Computational Thinking and Computer Science Teaching Certification Programme for Master Trainer 2016. (2016).).
  2. Menyediakan pengurusan grafik / peta pemikiran – peta buih berganda bagi membanding bezakan Model reka bentuk pengajaran ADDIE dan ASSURE.
  3. Sediakan peta pokok untuk Brain-based, Inquiry & Computatinal Thinking (BIC) Teaching Model.

 

Rujukan

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 2 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Smaldino, Russell, Heinich & Molenda. (2005). Chapter 3. Instructional Technology and Media for Learning. (8th ed.) New Jersey: Pearson & Merril Prentice Hall.

Computational Thinking and Computer Science Teaching Certification Programme for Master Trainer 2016. (2016).

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *