Tutorial Minggu 2

Tutorial

 1. Menggunakan pengurusan grafik untuk merumuskan definisi reka bentuk pengajaran dan jenis model reka bentuk pengajaran
 2. Banding dan bezakan ciri-ciri Model reka bentuk pengajaran mengikut kategori Model reka bentuk pengajaran berorientasikan bilik darjah, produk, dan sistem.
 3. Menjelaskan kriteria pemilihan sesuatu model reka bentuk pengajaran untuk tujuan tertentu.
 4. Bagaimana anda dapat mengaplikasikan pemilihan,penggunaan dan penilaian bahan dengan menggunakan model ASSURE?

ISL

 1. Pencarian maklumat melalui Internet perpustakaan berhubung:
  • Definisi dan konsep reka bentuk pengajaran.
  • Jenis-jenis model reka bentuk pengajaran dan peranannya dalam pendidikan.
  • Kriteria pemilihan model reka bentuk pengajaran.
 2. Membuat pencarian maklumat melalui Internet dan perpustakaan berhubung pengelasan model reka bentuk pengajaran seperti model pengajaran berorientasikan bilik darjah, berorientasikan produk dan berorientasikan sistem.

Pendapat Pelajar

Pendapat 1

kriteria pemilihan sesuatu model reka bentuk pengajaran untuk tujuan tertentu:

1- Membantu proses pembelajaran
sesuatu model reks bentuk pengajaran haruslah dapat membantu proses pembelajaran murid secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan besar.
2- Membantu guru membuat persediaan topik
model Reka bentuk Pengajaran haruslah dapat membantu guru membuat persediaan tentang topik, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid.
3- Membantu membantu guru membuat persediaan
model reka bentuk pengajaran haruslah dapat Membantu guru membuat persediaan dan disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam PnP,
4- Pembelajaran yang menyeronokan
model reka bentuk pengajaran juga perlulah memiliki ciri pembelajaran yang lebih bermakna dan menyeronokan

Raifudin

Rafiuddin bin Mohd Shaihuddin
PISMP-JUN15-PA

Pendapat 2

Merujuk kepada soalan 3.

Tujuan utama model reka bentuk ialah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan seronok dan sistematik. Hal ini kerana, tujuan model reka bentuk diperkenalkan adalah untuk memudahkan guru untuk merancang dengan bentuk pengajaran dengan lebih mudah dengan dibantu oleh teknologi seperti video, kuiz dan simulasi.

Oleh itu, kreteria pemilaihan model reka bentuk bergantung kepada guru untuk menggunakan mengikut kesesuaian pengajaran dan subjek.

hassan

Mohamad Hassan Ashaari bin Mohd Shahridin
PISMP-JUN15-PA

Pendapat 3

Merujuk kepada soalan 3, pemilihan sesuatu model reka bentuk pengajaran adalah untuk merancang penggunaan media secara sistematik dan mempastikan pembelajaran berlaku. Pemilihan model reka bentuk bertujuan membantu guru merancangkan pengajaran yang dapat memanfaatkan penggunaan media. Selain itu, ia memberi fokus kepada perancangan pengajaran pembelajaran berasaskan media dalam bilik darjah.

Ahmad

Ahmad Nasharudin Bin Mohd Fauzi
PISMP-JUN15-PA

Soalan 4

Model ASSURE merupakan salah satu model pengajaran yang berorientasikan bilik darjah. Model ASSURE ini menekankan lima komponen yang perlu diambil perhatian oleh guru-guru dalam proses pemilihan, penggunaan dan penilaian bahan dalam proses PdP di dalam bilik darjah. Di antara lima komponen yang ditekankan oleh model ASSURE ini, salah satunya ialah pemilihan, penggunaan dan penilaian bahan pengajaran untuk membantu dalam proses PdP di dalam bilik darjah.

Untuk mengaplikasi pemilihan, penggunaan dan penilaian bahan dengan menggunakan model ASSURE adalah dengan cara saya semestinya perlu mengambil kira kesesuaian sifat fizikal bahan media pengajaran yang ingin digunakan dalam PdP. Sifat fizikal itu perlu ditimbang tara samada sesuai dan mudah untuk difahami oleh pelajar ataupun tidak. Juga, media pengajaran yang digunakan itu juga haruslah menarik minat pelajar untuk belajar topik tersebut.

Malah, saya juga perlu menentukan objektif apa yang ingin dicapai dalam proses PdP supaya ketika mana proses pemilihan bahan media pengajaran dilakukan, saya memilih media pengajaran yang sesuai untuk ditayangkan di dalam bilik darjah.

Selain itu, ciri-ciri murid saya di dalam bilik darjah juga perlu diambil perhatian oleh saya semasa pemilihan bahan pengajaran. Hal ini kerana, ianya berkait rapat dengan objektif pengajaran yang ingin dicapai dalam proses PdP.

Saya juga perlu meneliti tahap kebolehan dan kelemahan para pelajar supaya proses PdP itu dapat membantu mereka dalam memahami dengan baik pembelajaran yang dipelajari pada hari itu. Gaya pembelajaran para pelajar di dalam kelas juga perlu diambil perhatian oleh saya semasa proses pemilihan bahan agar bahan pengajaran yang digunakan di dalam kelas dapat membantu memudahkan sesi PdP.

nuramira

Nuramira Husna binti Mohd Mokhtar
PISMP-JUN15-PA

Proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi hanya membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran. Oleh yang demikian, sesuatu media pengajaran sama ada dihasilkan atau yang tersedia ada harus dipilih dengan teliti dan dirancang pengajarannya. Hal ini kerana, supaya ia dapat memenuhi fungsi sesuatu topik dan strategi pembelajaran untuk membantu guru dalam proses penyampaian maklumat kepada pelajar-pelajarnya.

melalui model ASSURE boleh diaplikasikan proses pemilihan, penggunaan, dan penilaian bahan. Di dalam Model ASSURE terdapat beberapa langkah dalam menentukan ketepatan dan langkah persediaan dalam pemilihan media.

A : Analyze Learners
S : state objectives
S : select method
u :Utilize media and materials
R : Require Learner Participation
E : Evalute and Revise

melalui langkah ASSURE ini sudah menggunakan proses pemilihan , penggunaan dan penilaian bahan dalam langkah ialah S : state mathod iaitu memilih kaedah, media dan bahan. Dalam kompenen ini seseorang guru mempunyai tiga prosedur iaitu memilih kaedah, media dan bahan berdasarkan penggabungan beberapa faktor berkut:

-Ciri-ciri pelajar (the characteristics of the learners)
-Bentuk objektif (the nature of the objectives)
Pendekatan pengajaran ( the instructional approach)
-Kekangan situasi pengajaran (the constraints of the instructional situation)

bahan yang dipilih tidak semestinya memenuhi dan menepati kehendak dan keperluan objektif pembelajaran, namun begitu ia boleh di ubah suai atau direka agar menepati objektif dan keadaan keseluruhan. hal ini perlu dipilih untuk kesesuaian pelajar dan keadaan sekeliling. oleh yang demikian, proses pemilihan merangkumi tiga langkah tersebut.

-Membuat keputusan tentang kaedah yang paling sesuai dengan objektif yang hendak dicapai.
-Memilih format media yang sesuai dengan kaedah yang dipilih.
-Memilih, mengubah suai atau mereka bentuk bahan sumber pembelajaran.

Kemudian, langkah yang terlibat dalam model ASSURE adalah U : Utilize media and materials (menggunakan media dan bahan.) Hal ini lebih berfokuskan keapada pendekatan berpusatkan pelajar dengan menggunakan bantuan bahan dan guru. Bagi memastikan kejayaan penggunaan media dan bahan terdapat beberapa tindakan yang perlu dilakukan oleh guru . Antaranya, guru perlu menyemak bahan dan media sebelum digunakan di dalam kelas agar tidak mengandungi perkara-perkara yang tidak berkaitan dan tidak bersesuaian dengan pelajar. Selain itu, guru perlu lebih bersedia dengan bahan yang seterusnya dan meramal masalah yang mungkin timbul.
Dan akhir sekali adalah langkah E : Evaluate and revise. Komponen yang akhir dalam Model ASSURE ini ialah penilaian dan menyemak semula perancangan. Langkah ini menyentuh dua aspek penilaian, iaitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. Penilaian seharusnya dibuat sepanjang proses pengajaran-pembelajaran untuk memastikan pemilihan objektif, media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan pelajar. Penilaian semasa proses pengajaran-pembelajaran boleh dibuat melalui pemerhatian perlakuan pembelajaran pelajar. Melalui penilaian semasa proses pembelajaran, tindakan menangani masalah pembelajaran boleh diambil. Pada masa ini, guru boleh mengubah teknik, memudahkan bahasa atau mengambil tindakan alternative lain. Penilaian ini membawa kepada penilaian pembelajaran ke arah pencapaian objektif pengajaran-pembelajaran.

nurmadiah

Siti Norhamidah binti Masrom
PISMP-JUN15-PA

Assalamualaikum smile

Model ASSURE tediri daripada 6 komponen utama iaitu Analyze Learners (Analisis Pelajar), State Objectives (Nyatakan Objektif), Select Methods, Media & Materials (Pilih kaedah, media dan bahan), Utilize Media & Materials (Gunakan media dan bahan), Require Learner Participation (Pelajar mengambil bahagian), Evaluate & Revise (Nilai dan Ubahsuai). Dengan menggunakan model ini, saya dapat mengaplikasikannya dalam pemilihan, penggunaan dan penilaian bahan. Dalam pemilihan media bahan , kita perlulah memilih berdasarkan tingkat kebolehan pelajar dan matlamat atau objektif pembelajaran yang ingin dicapai. Di samping itu, sebagai guru perlu menyediakan bahan yang sesuai, tempat-tempat belajar, makmal dan pusat sumber yang cukup. Selain itu, kita mesti menyediakan set induksi yang menarik bersesuaian dengan tujuan dan objektif pembelajaran. Kita perlu memilih media bahan dengan baik supaya proses pdp mencapai keberkesanan yang lebih efektif.

Manakala, dari sudut penggunaan media yang dibangunkan perlu digunakan terhadap kumpulan sebenar. Guru perlu melibatkan semua pelajar dalam penggunaan media bahan ini. Dalam proses pembelajaran, pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran (membuat latihan, simulasi, perbincangan, latihtubi, kuiz dan lain-lain). Tambahan pula, pengukuhan serta-merta diberikan akan menghasilkan tindak balas yang betul.

Seterusnya, dari aspek penilaian pula, penilaian dan semakan semula perlu dijalankan di akhir pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengesan, Adakah objektif tercapai?, Adakah alat atau bahan dapat membantu pembelajaran?, Adakah pelajar mengendalikan bahan dengan betul?, Adakah suasana pembelajaran selesa? Melalui penilaian tersebut, kita dapat mengetahui penambahbaikan yang dapat kita lakukan terhadap penggunaan media ini secara optimum. Di samping, proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih efektif dan mantap.

arifah

Arifah Nabihah binti Zulkafli
PISMP-JUN15-PA

Pemilihan media pengajaran mempunyai hubungan yang rapat daalam proses merancang sesuatu topik atau aktiviti pengajaran untuk menentukan keberkesanannya. Aspek ini diperjelas oleh Dick & Reiser (1985), yang telah mencadangkan satu model reka bentuk pengajaran.Beberapa model lain yang menyentuh aspek pemilihan media pengajaran ajaran seperti Model ASSURE (Heinich & rakan-rakan, 1996).

model ASSURE telah memperkenalkan beberapa komponen dalam pemilihan, penggunaan dan penilaian bahan iaitu analisis Pelajar (Analyze learners)yang bermaksud menganalisis kumpulan sasaran atau pelajar kita adalah penting untuk membantu kita merancang pengajaran pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Pelajar dapat dianalisis berdasarkan aspek-aspek seperti ciri-ciri umum pelajar , pengetahuan/pengalaman sedia ada dan juga gaya belajar mereka. Oleh itu guru boleh mengenal pasti atau menganalisis pelajar dengan berpandukan aspek-aspek yang dinyatakan.

Seterusnya adalah menyatakan objektif (State Objectives).Pernyataan objektif pretasi (performance objectives) dalam merancang sesuatu pengajaran adalah amat penting dalam menentukan apakah jenis multimedia yang ingin digunakan. Objektif ialah suatu pernyataan yang spesifik tentang kebolehan atau prestasi yang akan dipelajari atau ditunjukkan oleh pelajar selepas mengikuti pelajaran tersebut. Objektif juga penting untuk menentukan corak dan jenis penilaian yang akan dibuat pada akhir pelajaran. Oleh itu, guru perlu mempunyai rancangan dan penetapan objektif untuk proses pengajaran dan pembelajaran mereka agar memudahkan sesi semasa menjalani pengajaran dan juga semasa ingin menilai prestasi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di akhir sesi pdp itu nanti.

Berikutnya adalah memilih kaedah, media dan bahan (Select methods, media and materials). Dalam kompenen ini seseorang guru mempunyai tiga prosedur iaitu memilih kaedah, media dan bahan berdasarkan penggabungan beberapa faktor iaitu ciri-ciri pelajar , bentuk objektif, pendekatan pengajaran dan juga kekangan situasi pengajaran. Guru perlulah memastikan aspek-aspek tersebut dijalankan dan dilaksanakan dengan baik bagi mendapatkan keputusan yang positif dalam penggunaan media pengajaran.

Seterusnya adalah penggunaan media dan bahan(Utilize media dan materials). Dalam komponen ini, guru perlu menyemak,pratonton dan kaji bahan sumber sebelum digunakan di dalam kelas. Selain itu guru perlulah menyediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas dan juga menyediakan persekitaran yang sesuai untuk penggunaan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Disamping itu, guru juga perlu menyediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber dan menyediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar iaitu memilih kaedah dan teknik penyampaian yang sesuai.

Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau berfikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal. Ini disokong oleh semua teori pembelajaran baik teori behavioris mahupun teori kognitif. Komponen yang akhir dalam Model ASSURE ini ialah penilaian dan menyemak semula perancangan. Langkah ini menyentuh dua aspek penilaian, iaitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. Penilaian seharusnya dibuat sepanjang proses pengajaran-pembelajaran untuk memastikan pemilihan objektif, media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan pelajar.

raifudin

Rafiuddin bin Mohd Shaihuddin
PISMP-JUN15-PA

Tutorial Minggu 1

Tutorial

 1. Perbincangan: Peranan teknologi dan media pengajaran dalam konteks bilik darjah abad ke-21.
 2.  Perbincangan: Antara tiga komponen utama TPACK, yang manakah yang paling penting dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan?

ISL

 1. Pelajar mencari maklumat melalui Internet dan perpustakaan berhubung kemahiran Abad ke-21 serta pedagogi dan teknologi yang diamalkan dalam bilik darjah abad ke-21.
 2. Pelajar  mencari maklumat melalui Internet dan perpustakaan berhubungTPACK.

Rujukan

 1. Buletin Anjakan, Bil. 5/2015. (2015). http://www.padu.edu.my/files/Buletin_Anjakan_Bil_5-2015_(Final).pdf
 2. Khoeler, Mathew. (2012). TPACK explained. http://www.matt-koehler.com/tpack/tpack-explained/
 3. Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab1 & Bab 3 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

PENDAPAT TERPILIH

Soalan 1

Berikut adalah beberapa pendapat daripada pelajar S1T2-Jun15-RBT

Assalamualaikum encik Amin.

Salah satu perubahan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan masyarakat sekarang ialah kemahiran abad ke-21. Kemahiran abad ke-21 adalah kemahiran pembelajaran yang diperlukan oleh pelajar untuk berdaya saing pada milenium baru. Kemahiran abad ke-21 dapat dikaitkan dengan pelbagai kemahiran yang diperlukan pada zaman ini.

Salah satu kemahiran abad ke 21 ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang sejajar dengan perkembangan pendidikan pada masa sekarang. Kebanyakan kemahiran abad ke-21 adalah berdasarkan kepada pendedahan terhadap ICT. Jika dahulu, literasi cuma merangkumi membaca, menulis, dan mengira namun literasi abad ke-21 melibatkan literasi digital. Guru memainkan peranan utama dalam membimbing pelajar untuk melayari internet, mencari laman sesawang, memilih perisian yang sesuai dan mengumpul serta mengulas maklumat. Dengan bimbingan guru juga kesedaran global pada era digital sepatutnya mudah dicapai dan seharusnya meningkat.

Penggunaan teknologi dan media pengajaran memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasa yang baik di dalam kelas. Penggunaan teknologi contohnya seperti komputer dapat membantu meningkatkan tumpuan pelajar di dalam kelas. Selain itu, teknologi juga mampu menjadi pengantara pelajar dan guru. teknologi mampu bertindak sebagai pengganti buku teks untuk memudahkan proses pembelajaran pelajar. Di samping itu, pelajar juga dapat berkongsi ilmu dengan rakan-rakan sama ada di dalam mahupun di luar negara dengan menggunakan modul aplikasi pembelajaran yang komprehensif seperti ‘Edmodo’. Proses ini dapat meningkat pengetahuan di samping menimbulkan keseronokan belajar.Kesimpulannya, sebagai seorang guru kita haruslah berusaha mewujudkan suasana yang pelbagai dengan menggunakan kepelbagaian kaedah dan teknik pengajaran untuk memudahkan proses pembelajaran dan penyampaian ilmu.

Nurfadzlainie Rosli

Nur Fadzlainie binti Rosli
PISMP-JUN15-RBT

ssalamualaikum en. Amin,

Tidak dinafikan lagi perubahan demi perubahan dari segi teknik dan juga sumber pembelajaran dapat kita lihat dalam pendidikan seiring dengan pesatnya peralihan zaman. Penggunaan teknologi info-komunikasi dalam pendidikan adalah salah satunya. Sekiranya dibandingkan dahulu dan sekarang memang jauh bezanya sekali, dahulu hanya bersumberkan bahan bacaan daripada buku dan pelajaran yang diterangkan oleh guru, namun sekarang penggunaan teknologi dan media elektronik juga mengambil tempatnya sendiri. Teknologi merupakan salah satu topik yang sering dibicarakan dan dibincangkan oleh orang ramai berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan di dalam abad ke-21 ini.

Seperti yang kita ketahui, Kementerian Pelajaran Malaysia secara jelasnya telah menggariskan tiga dasar utama ICT dalam pendidikan di Malaysia. Yang pertama iaitu literasi ICT untuk semua pelajar, kedua mengutamakan peranan dan fungsi ICT sebagai kurikulum dan alat P&P dan yang ketiga iaitu penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti. Oleh itu Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum, menjelaskan beberapa manfaat ICT iaitu penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran diantaranya berupaya meningkatkan kefahaman dan keupayaan murid dalam pelajaran, memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid dengan pelbagai keupayaan, meningkatkan motivasi murid, membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise learning), membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi, mewujudkan suasana pembelajaran yang mencabar dan menyeronokkan, membolehkan murid mencuba atau melaksanakan eksperimen yg sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya dilakukan dengan cara biasa, meningkatkan kreativiti dan imaginasi murid serta memberi peluang kepada murid belajar secara lebih berkesan dengan bimbingan yang minima serta meningkatkan kemahiran ICT.

Kemajuan dalam bidang pendidikan semakin hari bertambah jelas dipengaruhi oleh penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Dalam konteks pendidikan, penggunaan alat teknologi bukan sahaja mampu membantu tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran, malah berpotensi besar sebagai alat untuk mengayakan lagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran. Teknologi seperti ini mestilah dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru agar dapat menghasilkan suatu output yang memenuhi tuntutan masyarakat. Melalui penggunaan alat teknologi ini, suasana pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan mempunyai potensi yang baik untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Multimedia adalah sebahagian dari cabang ICT yang berkeupayaan menggabungkan pelbagai media seperti teks, suara, imej, animasi dan video dalam sesuatu perisian membuatnya sebagai teknologi media pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan praktikal.

Rosenberg (2001) menjelaskan integrasi ICT dalam P&P memberikan peluang kepada guru untuk memperkenalkan pembelajaran secara kontekstual kepada murid-murid. Pembelajaran ini memfokuskan pembelajaran dalam konteks aktiviti masalah sebenar dan meletakkan pelajar sebagai penyelesai masalah. Melalui penggunaan ICT pelajar dapat menguasai pelbagai kemahiran manipulatif seperti kemahiran pemprosesan perkataan, pangkalan data dan pembentangan dengan menggunakan alat-alat teknologi. Kemahiran dan penguasaan dalam teknologi akan melahirkan pelajar yang lebih bersedia dan yakin untuk memasuki alam pekerjaan

Kajian yang dijalankan (Abdul Rahim Mohd Saad, 1998) menyatakan terdapat beberapa stail pembelajaran di kalangan murid. Ada yang lebih selesa belajar secara konkrit berbanding dengan secara abstrak. Ada yang dikategorikan sebagai ‘field dependent’ berbanding dengan murid ‘field independent’. Ini bermakna aktiviti-aktiviti pengajaran bagi murid yang suka secara abstrak atau tergolong dalam ‘field independent’ adalah mudah tetapi bagi murid yang belajar secara konkrit atau tergolong dalam ‘field dependent’ mereka akan mudah faham seperti beberapa konsep, prinsip, peraturan dan hukum sekiranya terdapat pelbagai bahan ilustrasi, rajah, latihan atau amalan. Ini bermakna murid-murid ini diberi peluang menggunakan kesemua panca indera semasa proses pembelajaraan.

Kesimpulannya, murid memerlukan kemahiran abad ke 21 bagi menghadapi cabaran yang kian mencabar hari ini. Kemahiran abad ke-21 menuntut pembentukan pelajar yang mahir mengaplikasikan literasi digital serta berfikiran kreatif dan kritis serta mempunyai kecemerlangan interpersonal dan kemahiran sosial. Ini amat penting bagi membantu Malaysia mencapai matlamat untuk membangunkan modal insan yang boleh bersaing secara global seperti yang terdapat dalam NKRA. Kemahiran abad ke-21 dilihat amat penting untuk persaingan dan kerjasama global, pembangunan maklumat dan keperluan dalam pasaran pekerjaan. Sistem pendidikan hari ini perlu mengintegrasikan kemahiran abad ke-21 bagi memastikan pelajar dapat menghubungkan ilmu yang mereka peroleh dengan kehidupan mereka seharian.Strategi pengajaran berpusatkan murid yang digabungkan dengan teknologi masa kini boleh memperkembangkan kemahiran abad ke-21 yang dituntut bagi menghadapi cabaran pasaran global yang kompetitif. Perkembangan teknologi boleh membantu pelajar bagi melahirkan pelajar yang cemerlang bukan sahaja dalam bilik darjah tetapi juga di luar.

Sekian, terima kasih.

Sofiyah Abd Rahim

Sofiyah binti Abd Rahim
PISMP-JUN15-RBT

Pada pendapat saya, teknologi dan media pengajaran memainkan peranan yang sangat penting dalam konteks bilik darjah abad ke-21. Pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 menuntut kita semua yang terlibat dalam dunia pendidikan untuk menyediakan pembelajaran yang menjurus ke arah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), mengurus bilik darjah dan ruang pembelajaran yang lebih dinamik serta bagaimana guru-guru menggunakan pelbagai sumber sokongan teknologi serta maklumat bagi melaksanakan Pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan berkualiti serta relevan dengan perkembangan semasa.

Antara peranan teknologi dan media pengajaran dalam konteks bilik darjah dalam abad ke-21 ialah sebagai sebagai pemudahcara dalam sesi pengajaran dan pembelajaran supaya murid dapat memahami dengan lebih mendalam sesuatu tajuk yang diajar di dalam bilik darjah.

Selain itu, peranan teknologi ialah membantu guru untuk menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih kreatif, menarik dan interaktif. Ini dapat menarik minat pelajar untuk lebih memberikan fokus ketika di dalam kelas. Seterusnya peranan teknologi dalam bilik darjah ialah proses pengajaran dan pembelajaran tidak hanya bertumpu kepada kandungan buku teks semata-mata. Namun, dengan adanya capaian internet proses carian maklumat yang baharu akan menjadi lebih mudah dan lebih meluas. Ini akan menjadikan murid lebih mengetahui maklumat dengan lebih luas.

Antara peranan teknologi ialah mewujudkan pengajar yang kompeten, tumpuan utama teknologi pendidikan ialah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap membantu mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar sekaligus membantu pembinaan disiplin yang positifAkhir sekali peranan lain teknologi dalam bilik darjah abad ke-21 ialah untuk mengubah peringkat membuat keputusan, mengubah sistem atau pendekatan pembelajaran, dan mengubah pengalaman pembelajaran.

Hanif Hussin

Hanif bin Hussain
S1T2-Jun15-RBT

 

 

 

Soalan 2

Berikut adalah beberapa pendapat daripada pelajar S1T2-Jun15-PA

TPACK terdiri daripada tiga komponen iaitu teknologi , pedagogi dan kandungan pengetahuan. Antara tiga komponen tersebut kadungan pengetahuan adalah merupakan komponen yang paling penting di dalam perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Kandungan pengetahuan atau content knowledge adalah pengetahuan guru tentang sesuatu bidang tertentu dan kemahiran serta kefahaman guru tentang sesuatu subjek atau topik pembelajaran.
Kandungan pengetahuan dilihat penting kerana guru mestilah memilki kandungan pengetahuan yang baik dan mantap sebelum mengajar atau menyampaikan ilmu.

Hal ini kerana jika guru tidak mempunyai pengetahuan yang kukuh maka ilmu yang disampaikan kepada para pelajar dikhuatiri ada kesilapan dan ketidaksempurnaan. Dengan kandungan pengetahuan yang kukuh dan mantap maka guru akan mudah menyesuaikan kemahiran dan pengetahuan sedia ada mereka dengan pedagogi dan teknologi pendidikan. Maka guru akan mudah melakukan penambahbaikan dan perubahan serta kemajuan dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

raifudin

Rafiuddin bin Mohd Shaihuddin
PISMP-JUN15-PA

 

 

Komponen yang paling penting dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan ialah gabungan ketiga-tiga komponen yang menjadi asas utama di dalam TPACK tersebut .

saya mengatakan gabungan ketiga-tiga komponen ini adalah sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah kerana, PdP abad 21 menekankan penggunaan teknologi dalam kalangan guru . Guru di abad 21 perlu menguasai kemahiran menggunakan teknologi yang ada dalam proses PdP di dalam bilik darjah.

Kebanyakan guru mempunyai 2 komponen asas, iaitu Content Knowledge dan Pedagogical Knowledge. Oleh yang demikian, proses PdP dalam bilik darjah agak membosankan pelajar kerana guru memberi input dan murid duduk menerima input yang diberikan kepada guru.

Jika guru meningkatkan sedikit pengetahuan di dalam bidang penggunaan teknologi untuk diaplikasikan dalam bilik darjah, suasana PdP dalam bilik darjah akan semakin menarik dan seronok.

 nuramira

Nuramira Husna binti Mohd Mokhtar
PISMP-JUN15-PA

TPACK terdiri daripada tiga komponen iaitu pengetahuan ,pedagogi dan teknologi. Antara tiga komponen tersebut kadungan pengetahuan adalah merupakan komponen yang paling penting di dalam perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Sesuatu pelajaran itu adalah bergantung keseluruhannya pada pengetahuan untuk disampaikan. Keberkesanan memahami pelajaran oleh murid hasil sejauh mana pengetahuan yang diberikan dalam pembelajaran oleh guru,

Seterusnya, barulah disusuli dengan pedagogi dan teknologi sebagai langkah tambahan bagi menjadikan proses pengajarn dan pembalajaran lebih menarik dan efektif.

Aizat
Muhammad ‘Aizat Bin Zakaria
PISMP-JUN15-PA

Antara tiga komponen utama TPACK, content knowledge, pedagogi knowledge dan teknolog knowledge sangat memainkan peranan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Hal ini kerana, guru merupakan orang yang mempunyai pengengtahuan kandungan banyak dan guru juga perlu memahami dengan mendalam isi kandungan yang hendak di ajar sebelum disampaikan kepada muridnya. selain itu, pengetahuan kandungan juga merupakan komponen yang paling penting berbanding dengan komponen yang lain. hal ini kerana, guru merupakan orang yang akan menyampaikan isi kandungan kepada murid, jika guru tidak menguasai isi kandungan yang hendak disampaikan, maka penyampaian isi kandungan itu tidak akan berkesan dan komponen lain tidak akan boleh digunakan dengan sebaik mungkin serta pemngajaran dan pembelajaran tidak akan disampaikan secara berkesan.

Hassan

Mohamad Hassan Ashaari bin Mohd Shahridin
PISMP-JUN15-PA

TPACK merupakan gabungan antara ketiga tiga komponen iaitu teknologi, pedagogi dan content. Ketiga tiga ini merupakan komponan yang digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pada pendapat saya, pedagogi pengetahuan merupakan komponen yang perlu dititikberatkan oleh setiap guru.

Hal ini kerana, guru sendiri perlu mengetahui dan faham akan pedagogi itu sendiri sebelum melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru perlu tahu bagaimana cara untuk mengajar , strategi mahupun pendekatan yang boleh digunakan. Dengan ini, maklumat yang disampaikan oleh guru akan diterima dengan baik. Hal ini kerana seperti yang kita sedia maklum setiap murid mempunyai pelbagai perbezaan dalam pembelajaran. Oleh yang demikian jelas menunjukkan bahawa pedagogi pengetahuan antara komponen yang perlu dititikberatkan oleh guru.

Namun begitu, ketiga-tiga adalah komponen yang penting dan perlu difahami kerana TPACK adalah gabungan yang sangat berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

nurafiqah

Siti Nuratiqah Binti Mohammad Nor
PISMP-JUN15-PA

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) dikenali di dalam bidang penelitian pendidikan sebagai kerangka untuk memahami pengetahuan yang oleh seorang guru untuk mengintegrasikan tiga domain pengetahuan teknologi, pedagogi, dan isi penting (Mishra & Koehler, 2006). Pada perkembangannnya akronim TPCK diubah menjadi TPACK untuk mempermudah mengingatnya dan untuk membentuk integrasi antara tiga jenis pengetahuan yaitu teknologi, pedagogi, dan konten (Thomson dan Mishra, 2007-2008). TPACK adalah sebuah kerangka yang menggambarkan hubungan antara tiga komponen dasar pengetahuan teknologi,pedagogi, dan isi(content).
Antara tiga komponen utama dalam TPACK, komponen yang paling utama yang saya rasakan sangat penting adalah Content knowlegde (CK). CK adalah pengetahuan tentang pengisian ilmiah yang akan terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seorang guru seharusnya mengetahui tentang isi penting pengetahuan yang akan mereka ajarkan. Sebagai seorang guru seharusnya kita mempunyai ilmu pengetahuan untuk disampaikan kepada anak-anak murid kita nanti. Sebagai seorang pendidik kita mestilah memiliki ilmu untuk disampaikan kepada yang lain. Seorang pelajar dan kanak-kanak itu umpama kain putih, maka tugas mencorakkan mereka itu bergantung kepada individu yang bergelar guru itu sendiri.
Namun begitu, semua komponen dalam TPACK amat penting dalam mempersiapkan diri sebagai seorang pendidik kelak. TPACK adalah kerangka yang berguna untuk berfikir tentang pengetahuan apa yang harus guru miliki untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran dan bagaimana mereka dapat mengembangkan pengetahuan ini.

Nurhafizah

Nur Hafizah Binti Zainol Hamizi
PISMP-JUN15-PA

 

Bahan PP (Draf)

Bahan PP EDUP3053-Draf

https://www.box.com

eedu3105iptho@gmail.com

Tajuk Link Embed
1 RMK.EDUP3053: Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran(Draf) https://app.box.com/s/8vkmlqn5k7l58bxxizai5b627altzjd6 <iframe src=”https://app.box.com/embed/preview/8vkmlqn5k7l58bxxizai5b627altzjd6?theme=dark” width=”500″ height=”400″ frameborder=”0″ allowfullscreen webkitallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
2 LAM-PT05-01-EDUP3053

Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Draf)

https://app.box.com/s/q6a10xj1sqqmthsnrxgu5oksea7m5eyg <iframe src=”https://app.box.com/embed/preview/q6a10xj1sqqmthsnrxgu5oksea7m5eyg?theme=dark” width=”500″ height=”400″ frameborder=”0″ allowfullscreen webkitallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
3 LAM-PT05-02 : EDUP3053

Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Draf)

https://app.box.com/s/sif0waqic0osbeqa9xauhdrgvlkv4jgw <iframe src=”https://app.box.com/embed/preview/sif0waqic0osbeqa9xauhdrgvlkv4jgw?theme=dark” width=”500″ height=”400″ frameborder=”0″ allowfullscreen webkitallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
4 Tutorial EDUP3053 https://app.box.com/s/m6uqa5h58m8rpnyyqg0kvrao6sqaer7u <iframe src=”https://app.box.com/embed/preview/m6uqa5h58m8rpnyyqg0kvrao6sqaer7u?theme=dark” width=”500″ height=”400″ frameborder=”0″ allowfullscreen webkitallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
5 EDUP3053-HST https://app.box.com/s/mwfyr2yqs2kkpn9i66ecodne3w33pa3t <iframe src=”https://app.box.com/embed/preview/mwfyr2yqs2kkpn9i66ecodne3w33pa3t?theme=dark” width=”500″ height=”400″ frameborder=”0″ allowfullscreen webkitallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
6 Ringkasan RMK https://app.box.com/s/jkrhkwdyre41rdqd7jjl3mohbcu6ufx4 <iframe src=”https://app.box.com/embed/preview/jkrhkwdyre41rdqd7jjl3mohbcu6ufx4?theme=dark” width=”500″ height=”400″ frameborder=”0″ allowfullscreen webkitallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>