Pembentangan RBT1

Kumpulan Pembentangan

Kumpulan 1(31/07/2017-Isnin)

Masa: 10.00 -10.30 pagi

 1. Calvin Chew Yuan Kit
 2. Clement Chin Kien Yong
 3. Ho Soo Jin

Kumpulan 2 (31/07/2017-Isnin)

Masa: 10.30-11.00 pagi

 1. Chia Si Ting
 2. Chia Yee Huey
 3. Chuah  Xin Ying

Kumpulan 3 (02/08/2017-Rabu)

Masa: 11.00 -11.30 pagi

 1. Eileen Ng Syn Yee
 2. Huong Jen Yu
 3. Kelvin Ko Jing Hao

Kumpulan 4 (02/08/2017-Rabu)

Masa: 11.30-12.00 tgh

 1. Cheng Kean  Wei
 2. Hew  Zhen  Mee
 3. How Bee Swan Winnie

Kumpulan 5 (02/08/2017-Rabu)

Masa: 12.00- 12.30 tgh

 1. Chiew Jing Hui
 2. Chong Wan Yik
 3. Goh  Xin Hui